Tagsági tájékoztatás a Magyar Triatlon Szövetség ellen a Kropkó 1. és Kropkó 2. tagok által indított perek és egyéb ügyek kapcsán

2017.01.31

Az MTSZ tájékoztatja szövetsége tagságát, hogy 2016. évben ellene vagy vezetői tisztségviselői illetve sportolója ellen, mindeddig 8 db pert indított illetve 1 db rendőrségi bejelentést tett a Kropkó Promotion Kft. és a Kropkó Triatlon Club sportegyesület valamint vélelmezhetően szervezeteikhez köthető magánszemély. A Kropkó entitások az MTSZ tagjai voltak.

Megállapítható, hogy a perek, feljelentés között egyáltalán nincs velencei versenyhez kapcsolódó ügy. Egyetlen egy darab sem.

Emlékezetes, hogy a szervezők által a sajtó nyilvánossága elé tárt, és adott kommunikációs stratégia szerint tálalt „velencei verseny” problémáit egytől egyig az MTSZ okozta, minden bűn és szenvedés az MTSZ-t terheli, melyre hathatós jogi és csattanós kártérítési perek lesznek a válasz. Ezzel szemben a versenyszervező és jogi képviselőik számára is elégtelennek bizonyultak a virtuális feltételezések, melyek így nem jutottak, nem juthattak el a bírósági beadvány szintjéig sem.

Nem így az Ironman Budapest 2016 –os versenyhez kapcsolódó ügyek illetve egyéb közgyűlési, valamint fegyelmi ügyek.

A bíróság elsőként a Kropkóék MTSZ elleni fegyelmi beadványát utasította el. Ezt követte a 2016. évi rendes közgyűlés határozatainak megtámadása elleni perük elutasítása illetve a rendkívüli közgyűlés határozatainak megtámadásának az elutasítása. Ez utóbbi, harmadik ügyben, a mai napon kihirdetett első fokú ítélet a Kropkóék által beadott 5 pontjából egyetlen egyben adott helyet a felperesnek, a többi négyben az MTSZ-nek. Idézve az eljáró bírót, „…a felperes mai napon kismértékben pernyertes, nagymértékben pervesztes…..így az eljárás költségét is a felperes terhére rovom, s azt fizesse meg az MTSZ-nek….”.

Folyamatban van egy rendőrségnél tett feljelentés közveszéllyel való fenyegetés miatt, melyet magánszemély terjesztett elő. Amennyiben a rendőrség helyt ad az MTSZ jogi képviselője által megfogalmazott szakvéleménynek, akkor a megkeresésben hivatkozott BTK paragrafus és a feljelentés szövege közötti ordító anomáliát egy egyszerű megszüntetéssel feloldja. Folyamatban vannak az elnök, a főtitkár és a szövetség ellen indított jó hírnév megsértése elleni perek. Folyamatban van Tóth Tamás ellen indított jó hírnév megsértése miatt 1 milliós kártárítés ügye. Folyamatban van a vízminőséggel kapcsolatos per. Illetve folyamatban van a Kropkó Triatlon Club ellen az MTSZ által indított végrehajtásból perré alakult ügy. Köztudott, hogy a KTC 8 hónapja nem hajlandó kifizetni az Ironman „…amatőr tömegsport rendezvény…és nem verseny….” rendkívüli engedélyezési eljárás költségét, melyet az alapszabály és az SZMSZ ír elő. Mint ismeretes engedélykérelmében a KTC futást, úszást és kerékpározást tartalmazó amatőr tömegsportrendezvény-t jelölt meg sportrendezvény típusként, kerülve a verseny szó használatát.

Új fejlemény van viszont a verseny kontra amatőr tömegsport rendezvény fronton. Paul Huddle, az Ironman európai igazgatója az ITU-n keresztül kívánt nyomást gyakorolni az MTSZ-re. Közlése szerint a versenyzők számára a pénznyereményeket a mai napig nem fizette ki a Kropkó Triatlon Club, ami állítólag szerinte az MTSZ hibája. Azonban emlékeztetnénk mindenkit, hogy az amatőr tömegsportrendezvényen nincsenek pénzdíjak, hiszen az nem verseny. Így tagja védelmében az MTSZ álláspontja az, hogy a KTC jogosan nem fizet az elindult sportolóknak.

Amennyiben viszont a WTC megtisztelné az MTSZ-t egy írásos megkereséssel, és ebből kiderülne, hogy ez mégis egy verseny volt, akkor a KTC ellen magánokirat hamisítása miatt eljárást indítunk.

Emlékeztetni szeretnénk a tagságot arra is, hogy 2016. márciusában az MTSZ levélben kereste a WTC-t, hogy a már akkor is tapasztalt sporttörvény és jogszabályellenes megnyilvánulások óriási gondokat és kárt fognak okozni a magyar triatlonsportnak, s az MTSZ kérte a WTC mielőbbi beavatkozását. A címzett Paul Huddle és Andrew Messick - vagy akár maga a WTC valamilyen hivatalos osztálya - azóta se válaszolt az MTSZ írásos megkeresésére. 

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az MTSZ által indított fegyelmi eljárások jogerőre emelkedtek. A 2004. évi sporttörvény szerint: 
57. § (2) Nem kaphat állami sportcélú támogatást: f) az a sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és sportszövetség, amely az e törvényben és a sportrendezvények biztonságáról rendelkező kormányrendeletben meghatározott, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeinek nem tesz eleget. Mind a Kropkó Promotion, mind a Kropkó Triatlon Club egyértelmű és bizonyítható módon súlyosan megszegte a sporttörvényt, az alapszabályt és a versenyszabályzatot valamint a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletet, így a sportfegyelmiről szóló kormányrendelet és az alapszabály-fegyelmi szabályzat pontjai szerint az MTSZ lefolytatta a fegyelmi eljárást.

A fentiek kapcsán az MTSZ-t több Ironman Budapest rendezvényen tisztességgel dolgozó, mai napig ki sem fizetett alvállalkozó kereste meg. Mivel az MTSZ nem kapott versenyelszámolást, így a rendezvény százmilliós nagyságrendű nevezési- és szponzori bevételének pontos sorsát nem ismeri. Az MTSZ külön stábot állít fel a hozzá forduló károsultak ügyének rendezésére.

The Hungarian Triathlon Union is informing its member organisations that the Kropkó Promotion Ltd. and the Kropkó Triathlon Club and private individual who can be connected to their organisation in 2016 has filed against the HTU itself, the HTU’s leader officeholders, and HTU’s athlete 8 lawsuits, 1 police report. Kropkó entities used to be members of the Hungarian Triathlon Union.

Statable, among the sues, there is no case which is connecting to the „Velence Race”. Not even one. Memorable, according to the public communication done by the race organisers and guided by a communication strategy, all problems of the „Velence Race” were caused by the HTU, HTU is liable for all the crime and torment, and it is going to be followed by lawsuits and sue for damages. Virtual presumptions did not seem enough neither to the race organiser either to its legal representative which did not, could not even reach the level of a court petition. Instead the cases in connection with ’Ironman Budapest 2016’ race and other general assembly related and disciplinary cases.

First, the court rejected Kropkó’s disciplinary procedure against the HTU. It was followed by the court’s rejection of the offense against the original 2016 General Assembly’s decisions, and then the rejection of the offense against the special General Assembly’s decisions. In this third and last case, based on the first instance decision, out of 5 statements submitted by Kropkó only 1 is approved toward the plaintiff and 4 toward the HTU. Quoting the judge: „Plaintiff is slightly won the action and largely lose the action … thus I am charging the plaintiff to pay the cost of the procedure to the HTU.”

A report to the police submitted by – maybe - a private individual about threathing with public danger is in progress. If the police approves the expert opinion created by the HTU’s legal representative, the obvious anomaly between the referred paragraph of the criminal code and the text of accusation will be easily solved. Lawsuits because of breach of reputation are also in progress against the President, the Secretary General and the NF itself. The 1 million forint (3.500 eur) sue for damages because of breach of reputation against Tamás Tóth olimpic triathlete is also in progress. The water quality lawsuit is in progress as well. Furthermore, the sue against the Kropkó Triatlon Club submitted by the HTU is in progress.

Wellknown that KTC – for 8 months by now – is not willing to pay the Ironman „amateur mass sport event … and not a race” special permitting procedure’s fee which is marked in the constitution and in the Union’s Laws and Regulations. As known, KTC in its application is marking an amateur mass sport event including running, swimming and cycling as the type of the event, avoiding the usage of the word „race”.

There are some news on the race contra amateur mass sport event field. Mr. Paul Huddle, the European president of the Ironman maybe tried to put pressure on the HTU through the ITU. He said, supposedly, that Kropkó Triatlon Club did not pay the prize money to the athletes as yet, because of the HTU. Hereby, we would like to remind everyone that there is no prize money at amateur mass sport events because they are not races. Defending its member organisation, HTU’s point of view is that KTC is rightfully not paying for the athletes.

But, if the WTC would honor the HTU by sending a written notice which would declare that it was a race, then HTU would take action against KTC for private document forgery.

We would like to remind the member organisations that the Hungarian Triathlon Union contacted the WTC in a letter in March 2016, informing them that the unstatuable actions will cause huge damages to the Hungarian triathlon sport and HTU asked for the WTC’s intervention. The recepients, Mr. Paul Huddle and Mr. Andrew Messick – or any official department of the WTC – did not answer to the HTU’s letter as yet.

We are informing our member organisations that the disciplinary procedures submitted by the HTU became legally biding. According to the Sport Law 2004. 57. § (2) No state-aid for sport purpose can be received: f) by that sport club, sport organisation, sport school, youth educating foundation and sport federation which is not fullfilling its obligation in connection with sport events safe organising, marked in this law  and in the governmental edict about the safety of sport events.

The Kropkó Promotion and the Kropkó Triatlon Club obviously and demonstrably breached the Sport Law, the constitution, the race rules and the governmental edict about the safety of sport events, hence, according to the governmental edict and constitution HTU has conducted the disciplinary procedure.

In connection with the case above, many subcontractors who has worked for the Ironman Budapest event with Kropkó Co. but still not payed for it, contacted HTU. Since HTU did not receive any settlement of account, does not know where the income go from the entry fee and sponsorship which supposed to be around 100 million forint (350 000 eur). HTU is arranging a special team to handle the cases of the harmed ones who are turning to us.

/HTU does not take responsibility for the English translation, it is based on the Hungarian version of the article. /