Sütik kezelése (EU)

1
MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest, 2023. augusztus 9.
2
BEVEZETÉS
A Magyar Triatlon Szövetség jelen adatkezelési tájékoztatóval értesíti az adatkezelés
érintettjeit az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezelés meghatározó körülményeiről
és a jogorvoslat lehetőségeiről. A Magyar Triatlon Szövetség jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli az érintettek személyes adatait. Személyes adatnak minősül az érintettre, mint
természetes személyre vonatkozó információ. A tájékoztató ingyenesen és korlátozás nélkül
bárki számára elérhető és megismerhető. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (Tájékoztató) a Magyar Triatlon Szövetség (Adatkezelő) által
üzemeltetett weboldal és adatbázis szolgáltatásokkal kapcsolatban megvalósított
adatkezelésekről nyújt az érintetteknek tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a
valóságos gyakorlatot tükrözi.
A Magyar Triatlon Szövetség az érinettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása,
feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések
és hatósági ajánlások alapján jár el.
A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak
ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor a vonatkozó
hatályos jogszabályi változások figyelembevételével, egyoldalúan megváltoztassa.
I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
A Tájékoztató tartalmazza a Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait. Az
adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségi adatait a Tájékoztató 3. számú melléklete
tartalmazza.
Adatkezelő megnevezése: Magyar Triatlon Szövetség
Rövidített elnevezés: Magyar Triatlon
nyilvántartási szám: 01-07-0000041
Adószám: 19240613-2-42
E-mail: triatlon@triatlon.hu
Telefonszám: 06-30-645-2750
II. ADATKEZELÉSEK
AZ ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÓ ADATKEZELÉSEI:

 1. weblap: triatlon.hu weboldalon történő látogatás adatkezelése
 2. adatbázis: triatlonadmin.hu oldalon regisztráció során és a befizetések során megadott
  adatok kezelése
  3
  AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJE:
  Az adatkezelés érintettje (továbbiakban: “érintett”) a weboldalra belépő, és az adatbázisba
  regisztráló. Amennyiben az érintett nem magánszemélyként, hanemegy jogi entitás hivatalos
  képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az érintett személyes adatait
  abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi az Adatkezelő.
  HARMADIK FÉL:
  Az Adatkezelőn kívül bárki, pl. az a szervezet, akinek az érintett személyes adatait törvényi
  kötelezettség okán továbbítja az Adatkezelő.
  II.1. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ LÁTOGATÁS ADATKEZELÉSE
  A Magyar Triatlon Szövetség Weboldal Adatvédelmi Szabályzata (elérhető: www.triatlon.hu)
  leírja az Érintett adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket
  és eljárásait, amikor Érintett a Szolgáltatást használja, és tájékoztatja Érintettet az Érintett
  adatvédelmi jogairól.
  Az érintett személyes adatait a Szolgáltatás biztosítására és fejlesztésére használja az Adatkezelő.
  A szolgáltatás használatával Érintett beleegyezik az információk gyűjtésébe és felhasználásába
  a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban.
  A személyazonosításra alkalmas adatok magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan
  Email cím
  Utónév és vezetéknév
  Telefonszám
  A Szolgáltatás használata során a fenti használati adatok gyűjtése automatikusan történik.
  A használati adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például a szolgáltatást igénybe
  vevő eszközének Internet Protokoll-címe (például IP-címe), a böngésző típusa, a böngésző
  verziója, a Szolgáltatás által felkeresett oldalak, a látogatás időpontja és dátuma, az oldalakon
  eltöltött idő, egyedi eszköz azonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.
  Amikor mobileszközről vagy mobileszközön keresztül éri el az érintett a szolgáltatást, bizonyos
  információkat automatikusan gyűjthet be az Adatkezelő, beleértve, de nem kizárólagosan a
  szolgáltatást igénybe vevő által használt mobileszköz típusát, a szolgáltatást igénybe vevő
  mobileszközének egyedi azonosítóját, az mobileszközének IP-címét, mobilját, az operációs
  rendszert a szolgáltatást igénybe vevő által használt mobil internet böngésző típusát, egyedi
  eszköz azonosítókat és egyéb diagnosztikai adatokat.
  II.2. ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓHOZ ÉS BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
  ADATKEZELÉS
  Adatkezelés célja: a szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte az Általános Szerződési
  Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint,
  Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett
  hozzájárulását adta személyes adatainak az adatkezelés céljából történő kezeléséhez, valamint GDPR 6.
  cikk (1) bekezdés c) pont szerint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges
  Kezelendő személyes adatok lehetséges köre (szervezeti regisztráció során (tagszervezettől
  klubtól, vagy versenyszervezőtől) illetve a személyi regisztráció során (az egyesületi
  versenyzőtől, egyéni versenyzőtől, edzőtől, vagy versenybírótól) kért adatok eltérőek, a célhoz
  kötöttség elve alapján, a szükséges mértékben):
  Az érintett által megadott lehetséges adatok (név, lakcím, email cím, licensz szám, típus,
  születési dátum, anyja neve, telefonszám, állampolgárság, személyi igazolvány szám, útlevél
  4
  szám, TAJ szám, fotó csatolása versenyengedély kiállításához, sportorvosi igazolás, és lejárti
  dátum, bírói engedélyszám, minősítés).
  Adatkezelés időtartama: A jelzett adatok vonatkozásában a célnak megfelelő szükséges ideig,
  illetve a meghatározott esetben (jogérvényesítés érdekében) plusz 30 nap időtartam.
  II.3. DÍJFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
  A bankkártyával történő fizetése esetén az érintett banki adatait, a számlázási adatokat a
  számvitelről szóló 2000. évi C törvény169. § (2) alapján 8 évig meg kell őrizni.
  A számlázási adatokat ezen túlmenően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
  alapján 8 évig meg kell őrizni.
  II. 4. AZ ÉRINTETT KÖTELEZETTSÉGE
  Az érintett kötelezettsége, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerüljenek megadásra. Az
  érintett haladéktalanul köteles értesíti az Adatkezelőt az adataiban bekövetkezett változásról.
  II.5. AZ ADATKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
  Az Adatkezelő a tudomására jutott minden adatot bizalmasan kezel, ettől csak akkor térhet el,
  ha – jogszabály ezt kötelezően előírja számára; – ha az érintett erre kifejezetten engedélyt ad; – az
  Adatkezelő köteles a bíróság és a hatóságok megkeresésére az érintett személyes adatait is
  feltárni. Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a hatóság illetve a bíróság jogerős aktusa,
  a GDPR szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
  II.6. PANASZKEZELÉS
  Az Adatkezelő a GDPR és az Info tv. előírásai alapján, valamint belső szabályozása alapján
  végzi a panaszkezelést.
  Az Adatkezelő elérhetőségei az alábbiak:
  Email: triatlon@triatlon.hu
  Telefonszám: 06-30-645-2750
  Az érintett itt jelezheti észrevételeit, esetleges panaszát. Ehhez nevét és e-mail címét, a telefonos
  visszahívás esetére pedig telefonszámát kell megadnia. Személyes adatait ebben az esetben
  kizárólag a kérdése megválaszolása céljából használjuk fel.
  Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
  kifogások kezelése.
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pont az érintett hozzájárulásán alapul, valamint
  GDPR 6. cikk c) pont szerinti az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
  szükséges.
  A kezelt adatok lehetséges köre: az érintett neve, állandó lakcíme/levelezési címe,
  telefonszáma, email címe, értesítés módja, a bejelentés típusa, a bejelentésben érintett
  szolgáltatás, a panasz oka, a panaszos igénye, a panasz rövid leírása, a panasz tárgyát képező
  esemény vagy tény megjelölése, a panasz benyújtásának időpontja, a panasz
  megválaszolásának határideje, a panaszbejelentés kivizsgálásával foglalkozó ügyintéző neve, a
  panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, elutasítás esetén annak
  indoka az intézkedések teljesítésének határideje és a végrehajtásért felelős személy
  megnevezése, valamint a panasz megválaszolásának időpontja.
  5
  Az adatkezelés időtartama: a felvett jegyzőkönyvek tekintetében 3 év, írásbeli panaszokra adott
  válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.
  A kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a
  törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz
  való jogokat gyakorolhatja.
  III. ADATBIZTONSÁG
  Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a
  munkakörükbetartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő
  megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
  biztonságát garantálja.
  III.1. Szervezési intézkedések
  Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal
  teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”,
  azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a
  feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a
  szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz
  hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi)
  okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához
  szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
  Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat
  vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek
  eljárni.
  III.2. Technikai intézkedések
  Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját
  eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő
  elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött
  beléptető rendszerrel védetten.
  Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink
  folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai
  megoldásoknak.
  Az Adatkezelő fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén
  kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett
  incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
  IV.AZ ÉRINTETT JOGAI
  Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség
  és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében az érintett tájékoztatást kérhet
  6
  személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
  kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet
  adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy az
  érintett tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást
  nyújtjuk.
  IV.1. Hozzáférés
  Az érintett jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott –
  kérelmérehozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében
  az érintett az alábbiakról kap tájékoztatást:
 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
  adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett jogai;
 • az érintett jogorvoslati lehetőségei;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.
  Az érinett kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai
  másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes
  adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML),
  illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat
  igénylése ingyenes.
  IV.2. Helyesbítés
  Az érintett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni
  az Adatkezelő által kezelt, az Adatkezelőre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
  és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk
  pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő
  rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok
  pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő
  információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes
  adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen
  felfüggeszti.
  IV.3. Törlés
  Az érinett – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni
  az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a
  következő feltételek valamelyike fennáll:
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége
  tekintetében.
  Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes
  adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt
  7
  személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége
  a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek
  alapján is fennállhat.
  IV.4. Az adatkezelés korlátozása
  Az érinett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni
  az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását
  az alábbi esetekben:
 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok
  kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de az érintett igényli azokat
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az
  érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve ha az érintett tiltakozáshoz való jogát
  gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a
  személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását,
  hogy fennállnak-e az adatkezelés folytatásának felételei.
  A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem
  végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása
  esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:
 • az érintett hozzájárulása alapján;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.
  A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
  IV.5. Adathordozhatóság
  Az érintett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni
  az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását
  azoktovábbi, az érintett által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is,
  hogy az Adatkezelő egy az érintett által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a
  személyes adatait.
  E jogosultság kizárólag az az érintett által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése
  érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség
  nincs. Az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel
  olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon
  bocsátja rendelkezésre.
  Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a
  személyes adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett az érintett az adatok
  hordozását követően is jogosult az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy
  kapcsolattartásra.
  IV.6. Tiltakozás
  8
  Az érintett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor
  tiltakozhata személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az
  Adatkezelőmegvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-
  e, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
  amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok
  kezelését folytatja. Ellenkező esetben a személyes adatok tovább nem kezeli.
  IV.7. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk
  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1
  hónapon belül tájékoztatja az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
  intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
  számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
  az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
  hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
  Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
  intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
  felügyeletihatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az érintett
  által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
  kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként
  kéri.
  Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
  törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
  kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett
  ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.
  A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra
  jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy az érintett
  személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.
  V. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
  Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az
  érintett személyes adatait, esetleg ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem
  vagynem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.
  V.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
  Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal
  fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek
  valamelyikén:
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
  9
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
  V.2. Bírósági jogérvényesítés
  A hatósági jogorvoslat mellett az érintettnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az
  Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai
  alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
  választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
  törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
  http://birosag.hu/torvenyszekek).
  10
 1. számú melléklet
  A vonatkozó jogszabályok
  A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos
  jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
  hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és
  tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.).
  11
 1. számú melléklet
  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak
 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
  meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
  betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
  illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
  hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
  nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
  korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
  kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
  harmadik fél-e;
 • cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre
  elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az
  újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy
  korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
  felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
  tekintetében;
 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a
  természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
  azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
  szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
  vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
  12
  adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
  kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
  vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint
  folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az
  adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden
  hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül
  beazonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
  és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  13
 1. számú melléklet
  Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai
  Adatfeldolgozó megnevezése: Pressenger Kft.
  Székhely: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/d
  Cégjegyzékszám: 18-09-112386
  Adószám: 25086122-2-18
  Ellátott tevékenység: Magyar Triatlon Szövetség adatbázisának üzemeltetése

Adatkezelési tájékoztató letöltése itt.

Sütik kezelése

Ez a Cookie-szabályzat legutóbbi frissítése 2024-02-12, és az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgáraira és törvényes állandó lakosaira vonatkozik.

1. Bemutatkozás
Weboldalunk, a https://triatlon.hu (a továbbiakban: „weboldal”) sütiket és egyéb kapcsolódó technológiákat használ (a kényelem kedvéért minden technológiát „sütinek” nevezünk). A cookie-kat az általunk bevont harmadik felek is elhelyezik. Az alábbi dokumentumban tájékoztatjuk Önt a weboldalunkon használt cookie-k használatáról.

2. Mik azok a sütik?
A cookie egy kis, egyszerű fájl, amelyet a webhely oldalaival együtt küldenek el, és a böngészője a számítógépe vagy egy másik eszköz merevlemezén tárolja. Az ott tárolt információk egy későbbi látogatás során visszakerülhetnek szervereinkre vagy az érintett harmadik felek szervereire.

3. Mik azok a szkriptek?
A script egy olyan programkód, amelyet weboldalunk megfelelő és interaktív működéséhez használnak. Ez a kód a szerverünkön vagy az Ön készülékén fut le.

4. Mi az a web beacon?
A webjelző (vagy pixelcímke) egy kicsi, láthatatlan szöveg- vagy képrészlet a webhelyen, amelyet a webhely forgalmának figyelésére használnak. Ennek érdekében webjelzők segítségével különféle adatokat tárolunk Önről.

5. Cookie-k

5.1 Technikai vagy funkcionális cookie-k
Egyes cookie-k biztosítják, hogy a webhely bizonyos részei megfelelően működjenek, és hogy az Ön felhasználói preferenciái ismertek maradjanak. A funkcionális cookie-k elhelyezésével megkönnyítjük weboldalunk látogatását. Így nem kell ismételten megadnia ugyanazokat az adatokat, amikor felkeresi weboldalunkat, és például a termékek a kosárban maradnak, amíg nem fizet. Ezeket a sütiket az Ön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetjük.

5.2 Statisztikai cookie-k
Statisztikai sütiket használunk, hogy optimalizáljuk a felhasználói élményt a webhelyen. Ezekkel a statisztikai sütikkel betekintést nyerünk weboldalunk használatába. Engedélyét kérjük statisztikai cookie-k elhelyezéséhez.

5.3 Marketing/követő cookie-k

A marketing/követő cookie-k olyan cookie-k vagy bármely más helyi tárolási forma, amelyeket felhasználói profilok létrehozására használnak hirdetések megjelenítéséhez, vagy a felhasználó követésére ezen a webhelyen vagy több webhelyen hasonló marketingcélok céljából.

6. Elhelyezett sütik
WordPress Funkcionális Hozzájárulás a wordpress szolgáltatáshoz A Google Analytics Statisztika Hozzájárulás a google-analytics szolgáltatáshoz WordPress letöltéskezelő Funkcionális Hozzájárulás a wordpress-letöltés-kezelőhöz Vegyes Cél függőben lévő vizsgálat Hozzájárulás a szervizhez, egyéb

7. Hozzájárulás
Amikor először látogat meg weboldalunkon, egy felugró ablakot jelenítünk meg a sütikről szóló magyarázattal. Amint rákattint az „Elfogadom” gombra, beleegyezik, hogy minden cookie-t és beépülő modult használjunk a felugró ablakban és a jelen Cookie-szabályzatban leírtak szerint. Böngészőjén keresztül letilthatja a cookie-k használatát, de vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy weboldalunk már nem fog megfelelően működni.

7.1 A hozzájárulási beállítások kezelése Javascript támogatás nélkül töltötte be a Cookie-szabályzatot. Az AMP-n használhatja az oldal alján található hozzájárulás kezelése gombot.

8. Cookie-k engedélyezése/letiltása és törlése
Használhatja internetböngészőjét a cookie-k automatikus vagy manuális törlésére. Azt is megadhatja, hogy bizonyos cookie-k ne kerüljenek elhelyezésre. Egy másik lehetőség, hogy módosítsa internetböngészőjének beállításait, hogy minden cookie elhelyezésekor üzenetet kapjon. Ha többet szeretne megtudni ezekről a lehetőségekről, olvassa el a böngészője Súgó részében található utasításokat. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog megfelelően működni, ha az összes cookie le van tiltva. Ha törli a cookie-kat a böngészőjében, azok az Ön hozzájárulása után újra elhelyezhetők, amikor ismét felkeresi weboldalunkat.

9. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai
Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik: Önnek joga van tudni, hogy miért van szükség személyes adataira, mi fog történni velük, és mennyi ideig őrzik meg azokat.
Hozzáférési jog: Önnek joga van hozzáférni az általunk ismert személyes adataihoz.
Helyesbítéshez való jog: Ön bármikor jogosult személyes adatait kiegészíteni, helyesbíteni, törölni vagy zárolni. Ha hozzájárulását adja adatai kezeléséhez, Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását, és törölni személyes adatait.
Adatai továbbításának joga: jogosult arra, hogy valamennyi személyes adatát az adatkezelőtől kérje, és azokat teljes egészében egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozási jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ennek betartjuk, kivéve, ha az adatkezelés indokolt. E jogok gyakorlásához vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kérjük, tekintse meg a jelen Cookie-szabályzat alján található elérhetőségeket. Ha panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük adatait, szeretnénk meghallgatni Önt, de Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Adatvédelmi Hatóság).

10. Elérhetőségek A Cookie-szabályzatunkkal és a jelen nyilatkozattal kapcsolatos kérdései és/vagy megjegyzései esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Magyar Triatlon Szövetség
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Hungary
Website: https://triatlon.hu
Email: triatlon@triatlon.hu

Ezt a Cookie-szabályzatot szinkronizálták a cookiedatabase.org-mal 2023-08-01-én.